​Podpisano umowę na dofinansowanie rozbudowy Muzeum Śremskiego

Dodano: 07-08-2017 TAGI:

EFRR_Samorzad_kolor-(1).jpg
W dniu 4 sierpnia 2017 roku Mariusz Kondziela – Dyrektor Muzeum Śremskiego podpisał w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu umowę o dofinansowanie rozbudowy Muzeum Śremskiego. Do końca 2018 roku zakończy się budowa nowoczesnego pawilonu wystawowego, sali widowiskowej, utworzenie multimedialnej oraz interaktywnej ekspozycji stałej. Wartość inwestycji wynosi 7,9 mln zł. Na rozbudowę budynku Muzeum Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał Muzeum Śremskiemu 6,7 mln zł.

Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego w imieniu instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014- 2020 (WRPO 2014+) podpisał 4 sierpnia 2017 roku umowy o dofinansowanie projektów związanych z zachowaniem, ochroną, promocją i rozwojem dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach Zintegrowanych inwestycji Terytorialnych (ZTT) dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF). Poznania. Beneficjentami wsparcia są Powiat Poznański, Miasto Poznań, Muzeum Śremskie w Śremie oraz Miasto i Gmina Buk. Na spotkaniu obecni byli: Jan Grabkowski – Starosta Poznański, Grzegorz Kamiński – pełnomocnik prezydenta Poznania ds. funduszy europejskich, Mariusz Kondziela – Dyrektor Muzeum Śremskiego oraz Stanisław Filipiak – Burmistrz Miasta i Gminy Buk.

Łączna kwota projektów wynosi ponad 31,7 mln zł, W tym wysokość środków przekazanych przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (WRPO 2014+) to 26,6 mln zł.

Dotychczas w ramach Poddziałania 4.4.3 WRPO 2014+ „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla MOF Poznania” Zarząd Województwa Wielkopolskiego wybrał projekty na łączną kwotę dofinansowania ponad 27 mln zł. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Programu - http://wrpo.wielkopolskie.pl

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZTT) to forma współpracy Samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania ich atutów i Wspólnego rozwiązywania problemów, współfinansowana ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego WRPO 2014+. Partnerstwa miast wojewódzkich lub regionalnych i otaczających je gmin oraz władze województw wspólnie ustalają cele i wskazują inwestycje niezbędne do ich osiągnięcia. Obszary realizacji instrumentu ZIT w Wielkopolsce to obszar funkcjonalny Miasta Poznania – jako ZIT dla miasta wojewódzkiego oraz obszar funkcjonalny ośrodka regionalnego Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim – jako ZIT dla aglomeracji miejskiej o charakterze regionalnym.
 

PROJEKT MUZEUM ŚREMSKIEGO W ŚREMIE

Beneficjent: Muzeum Śremskie w Śremie

Oś priorytetowa 4„Środowisko”

Działanie 4.4.: „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego”

Poddziałanie 4.4.3: „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla MOF Poznania”

Tytuł Projektu: „Modernizacja Muzeum Śremskiego poprzez rozbudowę budynku muzeum o pawilon wystawowy i salę widowiskową oraz utworzenie nowoczesnej multimedialnej interaktywnej ekspozycji stałej”

Numer wniosku o dofinansowanie: RPWP.04.04.03-30-0006/16

Projekt realizowany jest w partnerstwie: Nazwa Podmiotu: Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości

Budżet Projektu: 
Całkowita wartość Projektu: 7.885.671,66 zł
Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu. 7.863.044,59 zł 
Kwota dofinansowania z EFRR: 6.683.587,89 zł 
Wkład własny: 1.202.083,77 zł (wniesiony przez gminę Śrem)  

Poziom dofinansowania Projektu: 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych

Okres realizacji Projektu:
Data rozpoczęcia realizacji Projektu: 08.04.2014 r.
Planowany termin zakończenia realizacji Projektu: 31.12.2018 r.

Opis przedmiotu projektu
(przygotowany na podstawie dokumentacji aplikacyjnej)


Przedmiotem projektu jest modernizacja Muzeum Śremskiego przez rozbudowę budynku o pawilon wystawowy i salę widowiskową oraz utworzenie nowoczesnej multimedialnej interaktywnej ekspozycji stałej.

Pierwszy etap przedmiotowego projektu rozpoczął się w 2014 r. Były to roboty związane głównie z konstrukcją dachu, poszyciem dachowym i kondygnacją piętra. Zostały dokonane zasadnicze prace dekarskie oraz prace związane z wymianą stropu. W 2014 r. zostały również wykonane prace w ogrodzie. Zmodernizowano zejście do promenady. Zostało wykonane oświetlenie i nawierzchnia w amfiteatrze. Wymienione zostały także instalacje elektryczne i teletechniczne. W 2015 r. rozpoczął się drugi etap, czyli kontynuacja podobnych prac, tym razem na parterze. Wymieniono okna i poddano renowacji elewacje. Zlecono również przygotowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę budynku muzeum o pawilon wystawowy i salę widowiskową.

W ramach kolejnego etapu realizacji projektu planuje się modernizację wystawy stałej pod dyktando nowych technologii. Zakłada się wyeksponowanie wszystkich najważniejszych eksponatów znajdujących się w zbiorach. Wnioskodawcy zależy, aby powstała interakcja pomiędzy obiektem a zwiedzającym. Planuje się wykorzystanie dotykowych ekranów i tabletów lub smartfonów. Będą tam również ekrany i interaktywne ściany. W ten sposób będzie można dopasować propozycję do możliwości czasowych czy poznawczych widzów. To formuła otwarta, którą będzie można w następnych miesiącach czy latach uzupełniać o kolejne informacje czy o następne poziomy wiedzy. Daje to duże szanse na Zwiększenie atrakcyjności ekspozycji na dłuższy czas.

Ostatnim etapem modernizacji Muzeum Śremskiego zaplanowanym do realizacji w 2018 r. będzie:
 • rozbudowa budynku o przeszklony pawilon wystawowy, będący częścią ciągu spacerowego między promenadą nadwarciańską a ul. Mickiewicza (pokazy współczesnych działań artystycznych jednocześnie w muzeum i przestrzeni publicznej ogrodu),
 • sala widowiskowa na 300 osób, której projekt umożliwi dopasowanie przestrzeni do działań dla mniejszych grup odbiorców,
 • utworzenie ekspozycji stałej łączącej zabytki i nowoczesne technologie interaktywne w wyremontowanym budynku głównym,
 • połączenie nowych budynków ze starym wspólną przestrzenią recepcyjną i zapleczem sanitarnym,
 • odrestaurowanie otwartego ogrodu muzealnego z miejscami wypoczynkowymi i małym amfiteatrem;
 • rozbudowa parkingu; zakup wyposażenia (meble, nagłośnienie, oświetlenie, sprzęt do digitalizacji, wyposażenie ekspozycji stałej).

Cel projektu
(przygotowany na podstawie dokumentacji aplikacyjnej)


Celem inwestycji jest przyczynienie się do promocji kultury oraz wspieranie instytucji kultury, co wpłynie na wzrost udziału mieszkańców w życiu kulturalnym miasta. Realizacja projektu wpłynie znacząco na poprawę dostępności do szeroko pojętej oferty kulturalno-społecznej, a ponadto spowoduje Wzrost znaczenia miejscowości w skali regionu.

Główne cele projektu:
 • unowocześnienie muzeum i jego dynamiczny rozwój rozwój
 • oferty muzeum oraz unowocześnienie jej przez wykorzystanie multimediów,
 • rozwój oferty kulturalnej Śremu oraz wzrost atrakcyjności miasta,
 • pośrednio podniesienie atrakcyjności gospodarczej, inwestycyjnej i turystycznej Śremu oraz całego regionu,
 • zachowanie i wyeksponowanie potencjału kulturowego Wielkopolski,
 • pozytywny wpływ na kształtowanie świadomości i potrzeby uczestnictwa w kulturze,
 • prezentacja postaw aktywnych i zaangażowanych w kształtowanie własnego środowiska – budowanie społeczeństwa obywatelskiego.

Projekt przewiduje:
 • wzrost liczby odwiedzin w miejscach objętych wsparciem – 19.820 odwiedzin/rok,
 • liczbę osób korzystających z obiektów objętych wsparciem – 20.720 osób/rok,
 • wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach – 1 (etat).
EFRR_Samorzad_kolor.jpg


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę