Budżet Obywatelski Śremu - informacja o wynikach weryfikacji wniosków

Dodano: 11-08-2017

Informacja o wynikach weryfikacji wniosków złożonych do Budżetu Obywatelskiego Śremu 2018

Mieszkańcy gminy Śrem złożyli 19 wniosków do Budżetu Obywatelskiego Śremu 2018. Po weryfikacji formalnej i merytorycznej 16 wniosków uzyskało wynik pozytywny, a 3 projekty zweryfikowano negatywnie.
 
Logo-2018.JPG

Projekty zweryfikowane pozytywnie

 

Kategoria projektów ogólnogminnych:

Park Linowy dla dzieci i młodzieży
Lokalizacja: Lasek przy jeziorze Grzymisławskim
Autor projektu: Leszek Górecki
Wartość projektu: 170 260 zł
 
Sportowa Szkoła
Lokalizacja: Szkoły podstawowe na terenie gminy Śrem
Autor projektu: Dominik Sworowski
​Wartość projektu: 349 960 zł
 
Nowe miejsca parkingowe – bezpieczeństwo i komfort
Lokalizacja: Śrem, ul. Konstytucji 3 Maja 
Autor projektu: Marek Chmiel
​Wartość projektu: 301 450,59 zł
 
Pudełko Życia 
Autor projektu: Krystyna Szymańska 
​Wartość projektu: 16 764 zł
 
Kreatywne gry podwórkowe w Czwórce
Lokalizacja: Boisko przy Szkole Podstawowej nr 4 w Śremie
Autor projektu: Małgorzata Frąckowiak
​Wartość projektu: 350 000 zł

Kategoria projektów lokalnych wiejskich:

Boisko sportowe i rekreacyjne w Mechlinie
Lokalizacja: Boisko w Mechlinie
Autor projektu: Jerzy Witkowski
​Wartość projektu: 174 909,80 zł
 
Stacje naprawy rowerów przy szlakach rowerowych - Nochowo, Dalewo, Psarskie, Zbrudzewo, Pysząca, Dąbrowa
Lokalizacja: Nochowo, Psarskie, Dalewo, Zbrudzewo, Pysząca, Dąbrowa
Autor projektu: Patryk Kubski
​Wartość projektu: 60 000zł
 
Boisko Piłkarskie ze sztuczną trawą
Lokalizacja: Boisko szkolne Szkoły Podstawowej im. Dezyderego Chłapowskiego w Bodzyniewie
Autor projektu: Maciej Gendek
​Wartość projektu: 174 520 zł

 
Mini stadion lekkoatletyczny
Lokalizacja: Nochowo, teren przy boisku wielofunkcyjnym
Autor projektu: Agnieszka Golak
​Wartość projektu: 175 000 zł
 

Kategoria projektów lokalnych miejskich:

Promocja regionu - kamery online
Lokalizacja: Ratusz, ul. Kilińskiego 2, wieża wodociągowa przy ul. Mickiewicza
Autor projektu: Patryk Kubski
​Wartość projektu: 25 000 zł
 
Sportowa Arena
Lokalizacja: Przedszkole "Słoneczna Gromada"
Autor projektu: Tobiasz Binkowski
​Wartość projektu: 169 446,70 zł
 
W trosce o życie ludzkie 
Autor projektu: Jan Mieloszyński
​Wartość projektu: 41 500 zł
 
Przyjazny Ogród Życzliwości
Lokalizacja: Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 5 "Mali Przyrodnicy" w Śremie
Autor projektu: Joanna Klupś
​Wartość projektu: 169 400 zł
 
Strefa sportu i rekreacji w Szkole Podstawowej nr 5
Lokalizacja: Boisko Szkoły Podstawowej nr 5 im. Polskich Noblistów w Śremie
Autor projektu: Izabela Konieczna
​Wartość projektu: 166 500 zł
 
Pobawmy się jak za dawnych lat
Lokalizacja: teren Przedszkola nr 3 "Jarzębinka" w Śremie
Autor projektu: Waldemar Bartkowiak
​Wartość projektu: 124 734 zł
 
Ruch i zabawa to jest bardzo ważna sprawa
Lokalizacja: Przedszkole nr 7 "Janka Wędrowniczka" w Śremie
Autor projektu: Paulina Kostka
​Wartość projektu: 55 303,15 zł
 
 

Projekty zweryfikowane negatywnie

 

Kategoria projektów ogólnogminnych:

Odbudowa Amfiteatru w Parku Powstańców Wielkopolskich w Śremie
Lokalizacja: Park Powstańców Wielkopolskich ul. Poznańska
Autor projektu: Jerzy Witkowski
​Wartość projektu: 346 294 zł 
 
Uzasadnienie:
Projekt zweryfikowany negatywnie na etapie weryfikacji merytorycznej.
Na przedmiotowej nieruchomości objętej projektem pn. Odbudowa Amfiteatru w Parku Powstańców Wielkopolskich w Śremie są prowadzone prace nad sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, którego zapisy nie zezwalają na realizację powyższego projektu. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (Uchwała Nr 242/XXVI/2016 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu obszaru położonego w Śremie) dla przedmiotowej działki jest procedowany. Procedura uchwalania miejscowego planu znajduje się na etapie opiniowania i uzgadniania. Zgodnie z ustaleniami projektu planu nie ma możliwości budowy postulowanej inwestycji, bowiem teren parku w analizowanym miejscu to teren zieleni urządzonej. Możliwość budowy obiektu nie została przewidziana również w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Śrem, który wyznacza kierunki rozwoju przestrzennego gminy. Orientacyjny termin uchwalenia miejscowego planu to koniec 2017 r./początek 2018 r. Biorąc pod uwagę trwającą procedurę planistyczną, a także ustalenia obowiązującego studium, realizacja postulowanej inwestycji na analizowanym terenie nie będzie możliwa. Należy w tym miejscu wyjaśnić, że w myśl ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym studium określa politykę przestrzenną gminy i ma charakter wiążący w stosunku do miejscowych planów, które są aktami prawa miejscowego. W przypadku złożenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy dla danego przedsięwzięcia (a taka decyzja byłaby wymagana dla proponowanej inwestycji), w przypadku trwającej procedury planistycznej, burmistrz może zawiesić postępowanie o wydanie warunków zabudowy, co jest tym bardziej uzasadnione w sytuacji, gdy wnioskowana inwestycja nie jest zgodna z powstającym miejscowym planem.
 

Kategoria projektów lokalnych wiejskich:

 
Budowa miejsc postojowych przy Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Psarskiem
Lokalizacja: Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Psarskiem
Autor projektu: Łukasz Brzeziński
​Wartość projektu: 124 000 
Uzasadnienie:
Projekt zweryfikowany negatywnie na etapie weryfikacji merytorycznej. Obowiązujący od 2007 r. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie dopuszcza lokalizacji na terenie planowanej inwestycji pn. Budowa miejsc postojowych przy Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Psarskiem. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem 1ZPUS przeznacza się dla obiektów sportu i rekreacji oraz zieleni urządzonej; dopuszcza się wyłącznie lokalizację miejsc postojowych dla rowerów.

 
Skwer Integracji w Mechlinie
Lokalizacja:  Mechlin ul. Polna
Autor projektu: Jerzy Witkowski
​Wartość projektu: 97 340
Projekt zweryfikowany negatywnie na etapie weryfikacji formalnej. Projekt nie zawiera listy zawierającej przynajmniej 15 podpisów mieszkańców gminy Śrem, którzy ukończyli 16 lat i popierają ten projekt. Wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia 2017-07-11 08:07:39. Wniosek nie został poprawiony w terminie 7 dni kalendarzowych. Nieuzupełniony wniosek nie jest kwalifikowany do dalszego etapu. Ponadto miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie dopuszcza lokalizowania wnioskowanej zabudowy na drodze dojazdowej.
 
 
 
Zgodnie z uchwałą nr 188/XIX/2016 z późn. zmianami, ogłoszoną tekstem jednolitym obwieszczeniem Nr 6/XXXIII/2017 Rady Miejskiej w Śremie, wnioskodawca może wnieść odwołanie do Burmistrza Śremu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia opublikowania informacji o wynikach weryfikacji wszystkich wniosków. Wniosek zostanie poddany ponownej weryfikacji. 

Losowanie numerów projektów odbędzie się 24 sierpnia o godz. 16.00 w sali nr 24 w Urzędzie Miejskim w Śremie. Na spotkanie zapraszamy wszystkich autorów projektów, które zostały pozytywnie zweryfikowane. 

Szczegółowy opis projektów: budzetobywatelski.srem.pl


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę