Dotacje na działania związane z ochroną pszczół

Dodano: 05-12-2017

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ogłasza nabór  wniosków na przedsięwzięcia związane z działaniami na rzecz ochrony pszczół na terenie Województwa Wielkopolskiego dla ubiegających się o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW Poznaniu w roku 2018.

Nabór jest adresowany do:
 • podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w tym osób fizycznych podlegających obowiązkowi wpisu do Centralnej  Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej-CEIDG lub bez obowiązku rejestracji (działy specjalne produkcji rolnej),
 • jednostek samorządu terytorialnego ( bez związków międzygminnych),
 • fundacji i stowarzyszeń,
 • państwowych szkół wyższych.
Dofinansowanie ze środków Funduszu udzielane jest w formie dotacji na podstawie umowy zawartej z Wnioskodawcą po uprzednim rozpatrzeniu poprawnie sporządzonego Wniosku oraz po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie, z uwzględnieniem możliwości finansowych Funduszu.
Dotacje udzielane będą ze środków własnych Funduszu, w formie refundacji poniesionych kosztów, do 95% kosztów kwalifikowanych poniesionych po dacie złożenia Wniosku.
 
Warunkiem uzyskania dofinansowania jest łączne spełnienie poniższych warunków:
 1. Wpis do Rejestru podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną w zakresie utrzymania pszczół prowadzonego przez właściwego miejscowo Powiatowego Inspektora Weterynarii.
Zaświadczenie o wpisie do Rejestru wydane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii wraz z nadanym numerem weterynaryjnym jest obowiązkowym załącznikiem do Wniosku. W przypadku zmiany lokalizacji pasieki lub zwiększenia liczby uli należy niezwłocznie poinformować Fundusz i dostarczyć aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru na każdym etapie rozpatrywania Wniosku.
 1. Posiadanie minimum 5 uli i nie więcej niż 80 uli z rodzinami pszczelimi.
 2. Prowadzenie działalności pszczelarskiej potwierdzone odpowiednim dokumentem rejestrowym zgodnie z  Załącznikiem nr 2.
 
Za koszty kwalifikowane przedsięwzięcia w naborze uznaje się:
 1. Koszty ponoszone na zakładanie i odbudowę rodzin pszczelich-koszt zakupu pszczół i rodzin pszczelich, odkłady, pakiety, matki pszczele.
W przypadku zakupu odkładów pszczelich na etapie zawarcia z Funduszem umowy o dofinansowanie lub rozliczenia, należy dostarczyć zaświadczenie lekarsko-weterynaryjne o stanie zdrowia pasieki produkującej odkłady.
 1. Koszty zakupu sprzętu pszczelarskiego, m.in.:
a) uli z wyposażeniem (maty, ramki, podkarmiaczki)-każdy ul obowiązkowo musi być wyposażony w higieniczną dennicę, elementy uli (korpusy, podkarmiaczki, daszki) poidło dla pszczół, waga pasieczna, topiarka do wosku (słoneczna lub inna -parowa, elektryczna).
b) wyposażenia pracowni pszczelarskiej, m.in.:
 • miodarka, stół do odsklepiania, odstojniki i pojemniki na miód, sito do cedzenia, dekrystalizator. Urządzenia muszą być wykonane z materiałów kwasoodpornych dopuszczonych do kontaktu z żywnością, na co Wnioskodawca ma obowiązek posiadać potwierdzenie w postaci odpowiedniego atestu;
 • drobny sprzęt: podkurzacz, dłuto, kraty odgrodowe, widelec i nóż do odsklepiania,  szczoteczki do omiatania pszczół.
 1. Koszty zakupu innych środków i materiałów do produkcji pasiecznej, m.in.:
 • leków, zabiegów leczniczych i urządzeń do przeprowadzania zabiegów oraz opieki weterynaryjnej,
 • środków do dezynfekcji pomieszczeń i sprzętu -służących zapobieganiu szkodnikom,
 • węzy pszczelej i ramek do wtapiania węzy,
 • refraktometru,
 • odzieży ochronnej,
 • paszy do podkarmiania pszczół.
 • Zapewnienie bazy pożytkowej dla pszczół-zakup i sadzenie drzew i krzewów miododajnych, np.–lipa, klon, wierzba, leszczyna, drzewa i krzewy owocowe – na gruntach będących we władaniu Wnioskodawcy. Materiał roślinny musi odpowiadać aktualnie obowiązującym Polskim Normom. Przed zawarciem z Funduszem umowy o dofinansowanie, należy dostarczyć potwierdzenie władania gruntem np. umowę dzierżawy, wypis z rejestru gruntów.
 1. Edukacja pszczelarzy: materiały szkoleniowe, wynajem sal, wynagrodzenie dla prelegentów. Koszty wyżywienia, noclegów, dojazdu i transportu są kosztami kwalifikowanymi, ale nie dofinansowanymi przez Fundusz.
 2. Koszty udziału pszczelarzy w szkoleniach i warsztatach -do 50% kosztów uczestnictwa i nie więcej niż 500 zł na uczestnika. Szkolenia i warsztaty nie mogą być organizowane ze wsparciem  finansowym Wojewódzkiego Funduszu.
 
Wnioski wraz załącznikami należy składać w Sekretariacie Biura WFOŚiGW w Poznaniu do dnia  21. 12. 2017 r. do godz. 14:00.
 
Informacji w sprawie naboru w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu udzielają:
Sylwia Krzewińska, tel. 61 845 62 02, sylwia.krzewinska@wfosgw.poznan.pl,
Jolanta Lipska, tel. 61 845 62 35, jolanta.lipska@wfosgw.poznan.pl.
 
www.wfosgw.poznan.pl
 


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę