Informacja w sprawie szkód w rolnictwie spowodowanych suszą

Dodano: 14-09-2018

Wojewoda.jpg

Informacja Wojewody Wielkopolskiego w sprawie ustanowienia programu pomocy dla gospodarstw rolnych i rybackich, w których powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2018 roku suszy lub powodzi.

 
 
Szanowni Państwo
 
 
informuję, że w dniu 31 lipca 2018 roku Rada Ministrów podjęła Uchwałę w sprawie ustanowienia programu pomocy dla gospodarstw rolnych i rybackich, w których powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2018 roku suszy lub powodzi.
 
Na podstawie powyższej uchwały, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie udzielała w 2018 roku między innymi pomocy finansowej producentom rolnym, u których szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem suszy lub powodzi w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 70% danej uprawy.
 
Producenci rolni będą mogli  składać wnioski o udzielenie pomocy w terminie od 14 do 28 września 2018 roku w siedzibach Biur Powiatowych ARiMR.
 
Stawka pomocy określona została w kwocie 1000 zł na 1 hektar  powierzchni  danej uprawy. Wysokość pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50% w przypadku producentów rolnych nieposiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw  w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem łąk i pastwisk. 
 
Warunkiem udzielenia pomocy będzie dołączenie protokołu oszacowania zakresu i wysokości szkód przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody, przy czym w przypadku szkód powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej wojewoda potwierdza wystąpienie szkody, sporządzając adnotację na tym protokole. 
 
W związku z powyższym proszę o pilne przekazywanie w pierwszej kolejności protokołów oszacowania szkód w gospodarstwach, w których powstały szkody w wysokości co najmniej  70% danej uprawy, celem sprawnego udzielenia pomocy poszkodowanym rolnikom.
 
Wartość pomocy dla gospodarstw rolnych, w których szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem suszy lub powodzi w 2018 r. powstały na powierzchni danej uprawy w wysokości co najmniej 30% jednak mniej niż 70%, zostanie ogłoszona przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi po zakończeniu przyjmowania wniosków przez ARiMR od producentów rolnych, u których szkody powstałe na powierzchni uprawy są równe lub przekroczyły poziom 70 %.
 
Jednocześnie informuję, że pomoc poza formułą de minimis w ramach pomocy publicznej udzielanej na podstawie zgłoszenia do Komisji Europejskiej jest udzielana w przypadku, gdy szkody  oszacowane przez komisję wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej albo średniej rocznej produkcji roślinnej. Jeżeli szkody w produkcji rolnej obejmującej produkcję roślinną i zwierzęcą są poniżej 30%, a jednocześnie szkody w produkcji roślinnej w oszacowanym gospodarstwie są wyższe niż 30%, gospodarstwo kwalifikuje się do uzyskania pomocy poza formułą de minimis.
Ponadto zwracam uwagę, że zgodnie z Systemem Monitoringu Suszy Rolniczej prowadzonym przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach wystąpienie suszy rolniczej jest monitorowane do 30 września. W związku z powyższym nadal istnieje możliwość szacowania szkód w uprawach zagrożonych suszą wykazanych w raportach monitoringu. 
  Zważywszy na fakt, że wielkopolscy producenci rolni zostali szczególnie dotkliwie poszkodowani suszą, proszę o dołożenie wszelkich starań tak, aby każdy z poszkodowanych producentów rolnych mógł otrzymać należną pomoc.
 
 
 
 
Z poważaniem
Wojewoda Wielkopolski
Zbigniew Hoffmann]


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę