Konkurs na stanowisko Dyrektora Śremskiego Ośrodka Kultury w Śremie

Dodano: 05-07-2018

Komunikat Urzędu Miejskiego w Śremie
Urząd Miejski w Śremie, Pl. 20 Października 1, 63-100 Śrem
tel. 61 28 35 225; urzad@srem.pl

Burmistrz Śremu
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Śremskiego Ośrodka Kultury w Śremie

1. Nazwa i adres instytucji kultury:
Śremski Ośrodek  Kultury, ul. Adama Mickiewicza 77, 63-100 Śrem.

 
2. Informacja o warunkach organizacyjno- finansowych instytucji kultury:
Materiały udostępnia Pani mgr Barbara Jabłońska – Naczelnik Pionu Edukacji i Usług Społecznych Urzędu Miejskiego w Śremie, Pl. 20 Października 1, 63 – 100 Śrem, pok. nr 02, tel. 61 2835225 w. 143 (w godzinach 7.00-15.00).
 
Stanowisko objęte konkursem:
Dyrektor Śremskiego Ośrodka  Kultury.

 
3. Kandydaci winni spełniać następujące warunki:
1) Wymagania niezbędne:
a. wykształcenie wyższe magisterskie;
b. obywatelstwo polskie;
c. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
d. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
e. dobry stan zdrowia, pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym.

 
2) Wymagania dodatkowe:
a. znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania samorządowych instytucji kultury oraz organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej;
b. znajomość ustawy o samorządzie gminnym;
c. znajomość funkcjonowania instytucji kultury w zakresie organizacyjnym oraz ekonomiczno – finansowym;
d. umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem pracowników;
e. dyspozycyjność, komunikatywność i umiejętności negocjacyjne.

 
4. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny;
2) kserokopie dyplomu ukończenia studiów wyższych magisterskich;
3) kwestionariusz osobowy (wzór do pobrania na stronie www.srem.pl);
4) autorską koncepcję funkcjonowania Śremskiego Ośrodka Kultury (programowo-organizacyjną) na lata 2018-2023;
5) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym wystawione przez lekarza medycyny pracy; 
6) oświadczenia:
a) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
b) o korzystaniu z pełni praw publicznych;
c) o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za:
- umyślne  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
- umyślne przestępstwo skarbowe.

 
5. Miejsce oraz termin złożenia wymaganych od kandydatów dokumentów:
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem adresu nadawcy oraz dopiskiem: „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Śremskiego Ośrodka Kultury w Śremie” w Urzędzie Miejskim w Śremie Pl. 20 Października 1 -  Zespół Obsługi Klienta (parter pokój nr 01) lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego z wyżej podanym dopiskiem w terminie do 8 sierpnia 2018 r. do godziny 15.00 (liczy się data wpływu do Urzędu).

 
6. Odrzucenie ofert:
Aplikacje, w których zabraknie wymaganych wyżej dokumentów jak również te, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po określonym terminie nie będą rozpatrywane. 

 
7. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur: 
Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie 21 dni licząc od daty upływu składania ofert. O dokładnym terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 
8. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela: 
Pani mgr Barbara Jabłońska – Naczelnik Pionu Edukacji i Usług Społecznych Urzędu Miejskiego w Śremie, Pl. 20 Października 1, 63 – 100 Śrem, pok. nr 02, tel. 61 2835225 w. 143 (w godzinach 7.00-15.00).
 
9. Rozstrzygnięcie konkursu:
O wynikach konkursu kandydaci biorący udział w konkursie zostaną powiadomieni pisemnie w terminie do 14 dni od ostatniego posiedzenia komisji. Jednocześnie rozstrzygnięcie konkursu podane będzie do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Śremie.

 
10. Zatwierdzenie konkursu:
Ostateczną decyzję o zatwierdzeniu wyników konkursu oraz o zatrudnieniu podejmuje Burmistrz Śremu.

 
11. Podstawa zatrudnienia na stanowisko dyrektora instytucji kultury:
Z kandydatem wybranym przez Komisję konkursową zostanie nawiązany stosunek pracy na podstawie powołania na warunkach określonych przez Burmistrza Śremu.  

 
12. Zastrzeżenie: 
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę