Konsultacje w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pr

Dodano: 12-09-2018

Komunikat Urzędu Miejskiego w Śremie
Urząd Miejski w Śremie, Pl. 20 Października 1, 63-100 Śrem
tel. 61 28 35 225; urzad@srem.plKonsultacje w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.

Szanowni Państwo!

Zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 464/LI/10 Rady Miejskiejw Śremie w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i  o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  Burmistrz śremu zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów działających na terenie gminy Śrem do udziałuw konsultacjach na temat projektu uchwały Rady Miejskiej w Śremie w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.
 
W szczególności prosimy o sugestie dotyczące:
  • celu głównego oraz celów szczegółowych programu;
  • form współpracy pozafinansowej;
  • obszarów, w jakich podejmowane są zadania (sfera zadań publicznych została opisana w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie);
  • zakresu zadań, które warto realizować w gminie w każdym obszarze.
 
Można także zgłaszać inne uwagi do programu w kwestiach nie ujętych w powyższych punktach.
 
Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie wyrażenia pisemnej opinii w terminie  12.-19.09.2018 r., następnie przedstawione zostaną na spotkaniu w dniu 24 września 2018 r. o godz. 12.00 w sali 24 Urzędu Miejskiego w Śremie przy Pl. 20 Października 1 w Śremie.
 
W związku z powyższym opinie, propozycje i/lub uwagi na temat projektu uchwały należy przesłać na adres e-mail:
agnieszka.doberstein-bednarska@urzad.srem.pl, wypełniając załączony formularz.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach!
 
Załącznik:
1) formularz propozycji zgłaszanych przez organizacje pozarządowei inne podmioty do rocznego programu współpracy na 2019 r.
2) projekt uchwały Rady Miejskiej w Śremie w sprawie rocznego programu współpracy gminy Śrem z organizacjami pozarządowymi oraz  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r.
 
Burmistrz Śremu
 
Adam Lewandowski


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę