Nabór na stanowisko informatyka

Dodano: 12-09-2018

Komunikat Urzędu Miejskiego w Śremie
Urząd Miejski w Śremie, Pl. 20 Października 1, 63-100 Śrem
tel. 61 28 35 225; urzad@srem.pl

  URZĄD MIEJSKI W ŚREMIE
Pl. 20 Października 1, 63-100 Śrem

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
INFORMATYKA

Kandydaci winni spełniać następujące warunki:

1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku informatyka lub inne ścisłe ze specjalnością z zakresu informatyki, lub w trakcie studiów – po ukończeniu 3 roku; 
2) obywatelstwo polskie;
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5) nieposzlakowana opinia.


2. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość przepisów prawa:
a) ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych,
b) ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
c) ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej,
d) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
e) ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa;
2) znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na zrozumienie dokumentacji technicznej;
3) umiejętność pracy z oprogramowaniem w oparciu o dokumentację techniczną;
4) znajomość systemów operacyjnych Microsoft Windows Server 2012 i 2016;
5) znajomość baz danych Microsoft SQL Server, MySQL, MariaDB;
6) umiejętność diagnozy awarii sprzętowych i programowych;
7) doświadczenie zawodowe w zakresie informatyki;
8) komunikatywność.
 
 
3. Zakres zadań na wyżej podanym stanowisku określa karta stanowiska pracy, z którą można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Śremie Pl. 20 Października 1 (pokój nr 01) - w godzinach urzędowania oraz w Biuletynie Informacji Publicznej dostępnym ze strony internetowej www.srem.pl.

 
4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1) miejsce pracy znajduje się na parterze w Ratuszu, przy wejściu do budynku oraz wewnątrz budynku znajdują się schody, budynek jest wyposażony w windę;
2) praca ma charakter biurowy, wymaga częstego kontaktu z podmiotami zewnętrznymi oraz  pracownikami komórek organizacyjnych Urzędu, wyjazdów w teren;  
3) praca w pełnym wymiarze czasu pracy, w równoważnym systemie czasu pracy, z wykorzystaniem sprzętu komputerowego i innego związanego z obsługą biura.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę publicznienia ogłoszenia o naborze wynosił poniżej 6 %.

 
6. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny;
 
2) kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie;

3) kserokopia dokumentu potwierdzającego doświadczenie zawodowe w zakresie informatyki;

4) wypełniony komplet dokumentów,  który  można   uzyskać  w  Urzędzie Miejskim w Śremie Pl. 20 Października 1 (pokój nr 01) lub w Biuletynie Informacji Publicznej dostępnym ze strony internetowej www.srem.pl;

5) oświadczenia:
a) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
b) o korzystaniu z pełni praw publicznych,
c) o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za:
- umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
- umyślne przestępstwo skarbowe;
d) o nieposzlakowanej opinii; 
 
6) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność 
 – w przypadku, gdy kandydat jest osobą niepełnosprawną i zamierza  skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.
 
 
Oferty   pracy   należy   składać   w    zamkniętych    kopertach   z podaniem adresu nadawcy oraz dopiskiem "Oferta pracy – informatyk" w Urzędzie Miejskim w Śremie Pl. 20 Października 1 - Zespół Obsługi Klienta (parter pokój nr 01) lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego z wyżej podanym dopiskiem, w terminie do 1 października 2018 r. (liczy się data wpływu do Urzędu).
 
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej  określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej dostępnym ze strony internetowej www.srem.pl  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Śremie Pl. 20 Października 1.
 
Osoba wybrana spośród kandydatów na wyżej wymienione stanowisko, która  podejmuje pracę na stanowisku urzędniczym po raz pierwszy - zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260), zobowiązana  jest do odbycia służby przygotowawczej w czasie trwania zawartej umowy o pracę na czas określony (6 m-cy) oraz do zdania egzaminu końcowego warunkującego dalsze zatrudnienie.

 
Informacja: zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Śremu reprezentujący Urząd Miejski w Śremie z siedzibą ul. Plac. 20 Października 1, 63-100 Śrem; inspektorem ochrony danych Urzędu Miejskiego w Śremie jest Chrystian Jasiczak, e-mail: Chrystian.Jasiczak@urzad.srem.pl; dane osobowe przetwarzane będą celem realizacji naboru na wolne stanowisko urzędnicze; odbiorcą danych osobowych będą osoby uprawnione do uzyskania danych osobowych w trakcie trwania naboru oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa; dane osobowe nie będą przekazywane do  państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej; dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach dotyczących archiwizacji; posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody; ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych; Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania; podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny. 


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę