Opłata od posiadania psów

Dodano: 01-12-2017

Rada Miejska w Śremie uchwałą nr 394/XL/2017 z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie opłaty od posiadania psów wprowadziła dodatkowe zwolnienie od opłaty od posiadania psów tj. posiadanie każdego psa nabytego ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju. Roczna stawka opłaty od posiadania psów w gminie Śrem nie uległa zmianie od 2008 roku i wynosi 36,00 zł od jednego psa.

Właściciele psów zobowiązani są do zgłoszenia organowi podatkowemu faktu posiadania lub utraty posiadania psa w terminie 14 dni od daty zaistnienia okoliczności powodujących powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego.
 
Powyższego zgłoszenia należy dokonać w Urzędzie Miejskim w Śremie na formularzu - KARTA AKTUALIZACJI DANYCH PSA W EWIDENCJI w ciągu 14 dni od daty nabycia lub utraty psa.
 
Zgodnie z art. 18a ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:
 
1) członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – pod warunkiem wzajemności;
 
2) osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania jednego psa;
 
3) osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania psa asystującego;
 
4) osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego psa;
 
5) podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.
 
Ponadto, Rada Miejska w Śremie uchwałą nr 394/XL/2017 z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie opłaty od posiadania psów wprowadziła dodatkowe zwolnienie od opłaty od posiadania psów tj. posiadanie każdego psa nabytego ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju. 
 
Podstawą przedmiotowego zwolnienia jest dokument wydany przez Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju, potwierdzający fakt zabrania psa ze schroniska. 
 
Powyższe zwolnienie obowiązuje od 1 stycznia 2018 roku i dotyczy każdego psa nabytego ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Gaju (niezależnie od daty nabycia psa).


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę