Wyprawka szkolna 2017

Dodano: 11-08-2017

Komunikat Urzędu Miejskiego w Śremie
Urząd Miejski w Śremie, Pl. 20 Października 1, 63-100 Śrem
tel. 61 28 35 225; urzad@srem.pl

Pion Edukacji i Usług Społecznych Urzędu Miejskiego w Śremie informuje, że w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. „Wyprawka szkolna” można skorzystać z pomocy na dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dla uczniów:

1) słabowidzących,
2) niesłyszących, 
3) słabosłyszący, 
4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, 
5) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym  lub znacznym,
6) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
7) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z nich jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59 i poz. 949), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60 i poz. 949), uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do: 
1) klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowej szkole I stopnia, 
2) klasy I branżowej szkoły I stopnia, 
3) szkół ponadgimnazjalnych: liceum ogólnokształcącego, technikum,
4) szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy,
5) klasy IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum plastycznego.
 
Dofinansowanie z programu może obejmować również zakup materiałów edukacyjnych w przypadku uczniów z:
a) niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 
b) niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do:
  klasy II - III szkoły podstawowej - w przypadku gdy uczniowie ci nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, o którym mowa w art. 339 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe,
 klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowej szkole I stopnia, 
 klasy I branżowej szkoły I stopnia, 
 liceum ogólnokształcącego, 
 technikum,
 szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.
 
Przez  podręcznik należy rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 
Przez materiał edukacyjny należy rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną.
 

Co należy zrobić, aby otrzymać pomoc?

1. Złożyć wniosek
 
Do dnia 14 września 2017 r. należy złożyć wniosek do dyrektora szkoły, do której w roku szkolnym 2017/2018 będzie uczęszczać dziecko. Wniosek składa rodzic ucznia (prawny opiekun, rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka), albo pełnoletni uczeń, albo nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzący rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia. 
 
2. Dołączyć stosowne załączniki
 
Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe, albo orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.
 

Jaka jest wartość pomocy?

Zwrot kosztów zakupu podręczników nie może przekroczyć:
 
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klas II-III szkoły podstawowej, którzy nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; do kwoty 175 zł
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowej szkole I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy; do kwoty 225 zł
dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowej szkole I stopnia lub klasy I branżowej szkoły I stopnia; do kwoty 390 zł
dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do liceum ogólnokształcącego, technikum, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej albo liceum plastycznego. do kwoty 445 zł
 

Szczegółowe informacje można znaleźć:


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę