Wyprawka szkolna 2018 - dofinansowanie zakupu podręczników

Dodano: 02-10-2018

Komunikat Urzędu Miejskiego w Śremie
Urząd Miejski w Śremie, Pl. 20 Października 1, 63-100 Śrem
tel. 61 28 35 225; urzad@srem.pl

 WYPRAWKA SZKOLNA 2018

Pion Edukacji i Usług Społecznych Urzędu Miejskiego w Śremie informuje, że w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018r. „Wyprawka szkolna” można skorzystać z pomocy na dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dla uczniów:
 1. słabowidzących,
 2. niesłyszących,
 3. słabosłyszący,
 4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 5. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z nich jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r. poz. 996 z póź. zm.), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 60 z póź. zm.), uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do:
 1. klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowej szkole I stopnia,
 2. klas I i II branżowej szkoły I stopnia,
 3. liceum ogólnokształcącego,
 4. technikum,
 5. szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy,
 6. klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum plastycznego.
Dodatkowo programem są objęci uczniowie:
 1. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 2. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym
uczęszczający w roku szkolnym 2018/2019 do klasy III szkoły podstawowej - w przypadku gdy uczniowie ci nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnianego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
Dofinansowanie z programu może obejmować również zakup materiałów edukacyjnych w przypadku uczniów z:
 1. niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 2. niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną
  z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do:
 • klasy III szkoły podstawowej - w przypadku gdy uczniowie ci nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
 • klasy  III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowej szkole I stopnia,
 • klasy I i II branżowej szkoły I stopnia,
 • liceum ogólnokształcącego,
 • technikum,
 • szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.
Przez  podręcznik należy rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 
Przez materiał edukacyjny należy rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną.
 
 
Co należy zrobić, aby otrzymać pomoc?
 
 1. Złożyć wniosek
 
Do dnia 9 października 2018r. należy złożyć wniosek do dyrektora szkoły, do której w roku szkolnym 2018/2019 uczęszcza dziecko. Wniosek składa rodzic ucznia (prawny opiekun, rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka), albo pełnoletni uczeń, albo nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka, osób faktycznie opiekujących się dzieckiem, jeżeli wystąpiły z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka) albo pełnoletniego ucznia.
 
 
 1. Dołączyć stosowne załączniki
 
Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe, albo orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.
 
 
Jaka jest wartość pomocy?
 
Zwrot kosztów zakupu podręczników nie może przekroczyć:
 
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klasy III szkoły podstawowej, którzy nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
do kwoty 175 zł
 
dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klasy  III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowej szkole I stopnia, klasy I i II branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy;
 
do kwoty 225 zł
 
dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do klasy III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonej w branżowej szkole I stopnia lub klasy I i II branżowej szkoły I stopnia;
do kwoty 390 zł
 
dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do liceum ogólnokształcącego, technikum, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej albo liceum plastycznego.
do kwoty 445 zł
 
  
Szczegółowe informacje można znaleźć w ROZPORZĄDZENIU RADY MINISTRÓW z dnia 17 września 2018r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2018r., poz. 1796) lub uzyskać w Pionie Edukacji i Usług Społecznych Urzędu Miejskiego w Śremie tel. 61/28-47-155, a także w szkołach na terenie gminy Śrem. 


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę