Zawiadomienie -XLIX Sesja Rady Miejskiej w Śremie - 18 października 2018 r. o godz. 13:00

Dodano: 12-10-2018

Herb-Rada-Miejska-w-Sremie-200.jpg
 

 
PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE ZAWIADAMIA
że w dniu 18 października 2018 r. o godz. 13:00
w sali nr 24 Urzędu Miejskiego w Śremie Pl. 20 Października 1
odbędzie się XLIX Sesja Rady Miejskiej w Śremie.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLVI; XLVII; XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Śremie.

4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Śrem za I półrocze 2018 roku i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

5. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Śremskiego Ośrodka Kultury, Muzeum Śremskiego i Biblioteki Publicznej za I półrocze 2018 r.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady:
1) w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Śrem;

2) w sprawie zasad udzielania, trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych;

3) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w Dalewie, Niesłabinie, Orkowie i Psarskiem;

4) w sprawie aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Śrem oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

5) w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Śrem;

6) zmieniającego uchwałę w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej;

7) w sprawie nadania nazw ulicom w Śremie;

8) w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Dąbrowa;

9) w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Grodzewo;

10) zmieniającego uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania;

11) zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2018 – 2028;

12) zmieniającego uchwałę w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2018 rok;

13) w sprawie Statutu gminy Śrem;

14) w sprawie rocznego programu współpracy gminy Śrem z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok;

15) w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok;

16) w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok;

17) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celu obliczania podatku rolnego.

7. Rozpatrzenie obwieszczenia Rady w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Śremie.

8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Śrem za rok 2017/2018.

9. Wyniki analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Śrem w latach 2014 – 2018.

10. Raport z realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Śrem”.

11. Raport z realizacji „Planu działań na rzecz zrównoważonej energii dla gminy Śrem”.

12. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.

13. Przyjęcie sprawozdań z działalności Rady i stałych Komisji Rady w 2018 roku ( I- X).

14. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.

15. Interpelacje i zapytania radnych, wolne głosy i wnioski.

16. Zamknięcie sesji.

PRZEWODNICZĄCA RADY
(-) Katarzyna Sarnowska
Śrem, 10 października 2018 r.


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę