Zawiadomienie - XLI Sesja Rady Miejskiej w Śremie - 19 grudnia 2017 r. o godz. 11:00

Dodano: 05-12-2017

Herb-Rada-Miejska-w-Sremie-200.jpg
 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E
 
PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE ZAWIADAMIA
 
że w dniu 19 grudnia 2017 r. o godz. 11:00 
w sali nr 24 Urzędu Miejskiego w Śremie Pl. 20 Października 1
 odbędzie się XLI Sesja Rady Miejskiej w Śremie.
 
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie  porządku obrad. 
3. Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Miejskiej w Śremie.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady:
 
1) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Śrem na lata 2018 – 2028;
 
2) w sprawie uchwały budżetowej gminy Śrem na 2018 rok;
 
3) w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających;
 
4) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
 
5. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Śremie na 2018 rok.
 
6. Przedłożenie planów pracy stałych komisji Rady na 2018 rok oraz zatwierdzenie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.
 
5. Sprawozdanie za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2017 r. z realizacji zadań w zakresie objętym Uchwałą Nr 361/XLI/09 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami, stanowiącymi własność gminy Śrem.
 
6. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 
7. Interpelacje i zapytania radnych, wolne głosy i wnioski.
 
8. Zamknięcie sesji. 
 
 
PRZEWODNICZĄCA RADY
 
(-) Katarzyna Sarnowska


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę