Zawiadomienie -XLII Sesja Rady Miejskiej w Śremie w dniu 18 stycznia 2018 r. o godz. 13.00 w sali nr

Dodano: 09-01-2018

Herb-Rada-Miejska-w-Sremie-200.jpg
 

OGŁOSZENIE

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE ZAWIADAMIA
 
że w dniu 18 stycznia 2018 r. o godz. 13:00 
w sali nr 24 Urzędu Miejskiego w Śremie Pl. 20 Października 1
 odbędzie się XLII Sesja Rady Miejskiej w Śremie.
 
 
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 
2. Przedstawienie porządku obrad. 
 
3. Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Miejskiej w Śremie.
 
4. Rozpatrzenie projektów uchwał Rady:
 
1) w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla spółki Śremskie Wodociągi sp. z o. o na lata 2018 -2021;
 
2) w sprawie zgłoszenia sołectwa Borgowo do Programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020";
 
3) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Święcickiego w Śremie;
 
4) zmieniającego uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Śrem;
 
5) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu części bonifikaty udzielonej od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej w Śremie przy ul. Stefana Grota Roweckiego;
 
6) w sprawie przyjęcia do realizacji rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na 2018 rok w gminie Śrem;
 
7) w sprawie skargi na działalność Burmistrza Śremu.
 
5. Rozpatrzenie projektu obwieszczenia Rady Miejskiej w Śremie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
 
6. Przyjęcie sprawozdań z działalności Rady Miejskiej w Śremie w 2017 roku 
 
7. Złożenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2017 roku.
 
8. Przedstawienie sprawozdań z działalności pozostałych Komisji Rady w 2017 roku. 
 
9. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Śrem w 2017 roku.
 
10. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
 
11. Interpelacje i zapytania radnych, wolne głosy i wnioski.
 
12. Zamknięcie sesji. 
 


PRZEWODNICZĄCA RADY
 
(-) Katarzyna Sarnowska
 
Śrem, 9 stycznia 2018 r.


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę