Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszaru Miejskiego w Śremie


Aktulizacja-baner.jpg

Co to jest Program Rewitalizacji i dlaczego warto go mieć?

Gmina Śrem przystąpiła do aktualizacji Programu Rewitalizacji Obszaru Miejskiego w Śrem.
Celem zasadniczym zaktualizowanego LPR będzie przygotowanie podstaw programowych i organizacyjnych dla uruchomienia kompleksowego procesu rewitalizacji w celu wyprowadzenia obszarów wymagających szczególnej interwencji ze stanów kryzysowych. 

Wstępna ocena wziętych pod uwagę zjawisk kryzysowych, przeprowadzona w wymiarze społecznym, ekonomicznym i przestrzenno-technicznym, dowodzi zasadnemu wyborowi obszaru dysfunkcyjnego miasta Śrem do procesu rewitalizacji. Jej celem jest niwelacja problemów społecznych, poprawa dostępu do kultury i rekreacji, poprawa warunków kształcenia, zmniejszenie problemu ubóstwa, zmniejszenie poziomu przestępczości.

Przewiduje się, że wyniku realizacji LPR, uda się rozwiązać problemy tych obszarów i doprowadzić do równowagi pomiędzy tymi obszarami, a pozostałymi, w których nie występują tak daleko idące zjawiska destrukcji.

Zespół pod okiem zewnętrznego eksperta, opracuje projekt dokumentu, który następnie zostanie przedłożony do akceptacji Radzie Miejskiej w Śremie.
Program rewitalizacji jest wypracowywany przez samorząd gminny i poddawany dyskusji w oparciu o diagnozę lokalnych problemów: społecznych, gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych i środowiskowych. Prace nad aktualizacją, jak również wdrażanie (realizacja) programu oparte są na współpracy ze wszystkimi grupami interesariuszy, w tym szczególnie z mieszkańcami obszarów rewitalizacji, innymi ich użytkownikami, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi. Partycypacja społeczna jest wpisana w proces rewitalizacji jako fundament działań na każdym etapie tego procesu (diagnozowanie, programowanie, wdrażanie, monitorowanie). Skonsolidowanie wysiłków różnych podmiotów na rzecz obszaru rewitalizacji jest ważnym warunkiem sukcesu.

Projekt pod nazwą „Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Obszaru Miejskiego w Śremie” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 
plakat_aktualizacja-LPR-obszaru-miejskiego-w-Sremie.jpg
Informacje bieżące

Informacje bieżące


Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę