Najczęściej zadawane pytania dot. dofinansowania do modernizacji systemu grzewczego


FAQ-pytania.jpg

 

Najczęściej zadawane pytania dot. dofinansowania do modernizacji systemu grzewczego


- czy mogę się ubiegać o dofinasowanie w gminie Śrem i równocześnie w innej instytucji ?

Każda osoba zainteresowana dofinansowaniem inwestycji może ubiegać się o to w różnych instytucjach i wybrać dla siebie najkorzystniejszą ofertę finansowania. Zwracamy jednak uwagę, że dofinansowaniem z budżetu gminy Śrem objęte są inwestycje, których koszty poniesiono od dnia zawarcia umowy o udzielenie dotacji, pod warunkiem, że nie zostały sfinansowane w całości lub w części z innych środków publicznych. Dotacja nie może pokrywać wydatków sfinansowanych przez inne podmioty - zakaz podwójnego finansowania. Na etapie przedstawiania rozliczenia przez beneficjenta, wymagane jest  złożenie oświadczenia, że koszty poniesione w związku z realizacją inwestycji, nie zostały w całości lub w części sfinansowane z innych środków publicznych.
 

- czy można ubiegać się o dofinansowanie zamontowanego pieca gazowego ?

Nie. Wnioski o udzielenie dotacji należy składać przed realizacją inwestycji, w szczególności przed zakupem i montażem dotowanych urządzeń.
 

 

- ile czasu w ramach dofinansowania się czeka za przelewen pieniędzy na zakup pieca?

Dotacja wypłacana jest w terminie określonym w umowie o udzielenie dotacji. Środki finansowe nie są przekazywane beneficjentom przed zakupem urządzeń. Wysokość dotacji obliczana jest na podstawie faktur/rachunków przedstawionych przez beneficjentów po wykonaniu inwestycji. Ważne, aby wydatki nie zostały poniesione przed złożeniem wniosku i podpisaniem umowy o udzielenie dotacji.

 

- ile wynosi dofinasnowanie do  modernizacji systemu grzewczego ?

W przypadku modernizacji systemu grzewczego związanego z likwidacją źródła ciepła opalanego paliwem stałym i jego zastąpieniu np. kotłem gazowym, kotłem elektrycznym lub urządzeniem elektrycznym, kotłem olejowym, pompą ciepła lub kotłem na paliwo stałe kl. 5 (w przypadku braku możliwości podłączenia budynku lub lokalu mieszkalnego do sieci gazowej lub ciepłowniczej) wysokość dotacji wynosi 80% udokumentowanych kosztów, lecz nie więcej niż 5 000,00 zł. Dotacja w tej wysokości udzielana będzie dla inwestycji, które zostaną zrealizowane do 31.10.2018 r!! 
 
Dla inwestycji polegających na montażu w systemie grzewczym źródła wykorzystującego energię odnawialną np. kolektor słoneczny, pompa ciepła, wysokość dotacji wynosi 30% udokumentowanych kosztów, lecz nie więcej niż 2 500,00 zł. 
 
Dla inwestycji polegających na montażu mikroinstalacji do produkcji energii elektrycznej np. paneli fotowoltaicznych, wysokość dotacji wynosi 30% udokumentowanych kosztów, lecz nie więcej niż 2 000,00 zł.
 
Ważne: Do dofinansowania kwalifikowane są wyłącznie koszty, które zostaną poniesione od dnia zawarcia umowy o udzielenie dotacji. 
Dotacją objęte są inwestycje realizowane w istniejących budynkach lub lokalach mieszkalnych.
 
Z uwagi na ograniczone środki w budżecie gminy Śrem, dofinansowaniem nie są objęte inwestycje realizowane w nowopowstających budynkach i lokalach mieszkalnych.
 

- czy moja firma może ubiegać się o dofinansowanie do wymiany pieca ?

O dofinansowanie kosztów inwestycji, na zasadach określonych w uchwale Nr 293/XXXI/2017 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2017 r. poz. 2301 i 7636), mogą ubiegać się:
1. Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, w szczególności:
a) Osoby fizyczne,
b) Wspólnoty mieszkaniowe,
c) Osoby prawne,
d) Przedsiębiorcy,
2. Jednostki sektora finansów publicznych będącymi gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.
 
Ważne: Dotacją objęte są inwestycje realizowane w istniejących budynkach lub lokalach mieszkalnych.

Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę