Kontrola z zakresu ochrony środowiska


KONTROLA PRZESTRZEGANIA
I STOSOWANIA PRZEPISÓW O OCHRONIE ŚRODOWISKA

 
Przedmiot kontroli: sprawdzenie prawidłowości gospodarowania odpadami związanej z wykorzystaniem odpadów jako paliwo
 
Uzasadnienie kontroli: 
Kontrola ma związek z możliwością wykorzystywania odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych jako opał do spalania w domowych piecach różnego rodzaju. 

 

Podstawa prawna:

1) Art. 155 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.) – „Termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów (…)”. 
2) Art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z późn. zm.): „Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny”.
3) art. 379 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.): „Marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawują kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością tych organów.”
4) art. 379 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.): „Organy, o których mowa w ust. 1, mogą upoważnić do wykonywania funkcji kontrolnych pracowników podległych im urzędów marszałkowskich, powiatowych, miejskich lub gminnych lub funkcjonariuszy straży gminnych”. 
5) art. 379 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.): „Kontrolujący, wykonując kontrolę, jest uprawniony do:
1. wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu  lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 – na pozostały teren;
2. przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych;
3. żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;
4. żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.
6) art. 379 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.): „Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, starosta, marszałek województwa lub osoby przez nich upoważnione są uprawnieni do występowania w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska”.
7) art. 379 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.): „Kierownik kontrolowanego podmiotu oraz kontrolowana osoba fizyczna obowiązani są umożliwić przeprowadzanie kontroli, a w szczególności dokonanie czynności, o których mowa w ust. 3”.
8) art. 225 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204):”Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.
 
 

RODZAJE ODPADÓW, KTÓRE MOŻNA WYKORZYSTYWAĆ JAKO OPAŁ

 
Obowiązujące przepisy Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r. poz. 93) zezwalają na wykorzystanie niektórych rodzajów odpadów jako paliwo. Są nimi wyłącznie:
1. odpadowa masa roślinna;
2. odpady kory i korka;
3. trociny, wióry, ścinki, drewno z wyłączeniem trocin, wiórów, ścinek pochodzących z obróbki płyt wiórowych;
4. odpady z kory;
5. opakowania z papieru i tektury (wyłącznie wytworzone przez domowników);
6. opakowania z drewna;
7. drewno, o ile nie jest zanieczyszczone impregnatami i powłokami ochronnymi (niemalowane, nie zawierające kleju itp.);
8. odpady drewna z pielęgnacji zadrzewień;
9. odpady ulegające biodegradacji (wytworzone wyłącznie przez domowników);
10. kartony (wytworzone wyłącznie przez domowników).
 
UWAGA: Nie można wykorzystywać jako opału zadrukowanego papieru np. czasopism, książek.
 
 

CZYNNOŚCI KONTROLNE

 
1. sprawdzenie czy właściciel nieruchomości gospodaruje wytworzonymi przez siebie odpadami zgodnie ze złożoną deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 
2. sprawdzenie czy nieruchomość wyposażona jest w odpowiednie worki, pojemniki do gromadzenia odpadów;
3. sprawdzenie miejsca, gdzie znajduje się zgromadzony opał (w zakresie obecności odpadów);
4. sprawdzenie rodzaju wykorzystywanego opału (sprawdzenie faktur czy innych dokumentów, które wskazywałyby producenta opału, parametry opału);
5. sprawdzenie komory spalania pieca/kotła;
6. sprawdzenie: rachunku za zakup kotła, pieca; dokumentacji technicznej kotła w części dotyczącej rodzaju paliwa stosowanego w danej instalacji grzewczej; dokumentacji z przeglądu instalacji grzewczej oraz z przeglądu kominów i przewodów wentylacyjnych;
7. inne;
8. sporządzenie protokołu, zgodnie z art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.), który stanowi że:
1) “Z czynności kontrolnych kontrolujący sporządza protokół, którego jeden egzemplarz doręcza kierownikowi kontrolowanego podmiotu lub kontrolowanej osobie fizycznej.
2) Protokół podpisują kontrolujący oraz kierownik kontrolowanego podmiotu lub kontrolowana osoba fizyczna, którzy mogą wnieść do protokołu zastrzeżenia i uwagi wraz z uzasadnieniem.
3) W razie odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu lub kontrolowaną osobę fizyczną kontrolujący umieszcza o tym wzmiankę w protokole, a odmawiający podpisu może, w terminie 7 dni, przedstawić swoje stanowisko na piśmie wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, staroście lub marszałkowi województwa.”
 

Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę