Programy


Programy w zakresie ochrony powietrza

Programy Ochrony Powietrza tworzone są na podstawie ocen jakości powietrza wykonywanych w ramach zadań Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska.  W przypadku stref, w których stwierdzono przekroczenie poziomów dopuszczalnych lub docelowych, chociażby jednej substancji niebezpiecznej istnieje obowiązek stworzenia Programu Ochrony Powietrza. Organem administracyjnym odpowiedzialnym za przygotowanie danego programu oraz jego realizację jest Zarząd Województwa, na terenie którego wystąpiła sytuacja przekroczenia. Do podstawowych zadań Programów Ochrony Powietrza można zaliczyć:
  • Określenie skutecznych i możliwych do realizacji działań mających na celu przywrócenie standardów jakości powietrza, a co za tym idzie, poprawę warunków życia mieszkańców
  • Obniżenie stężenia substancji zanieczyszczającej do co najmniej poziomu dopuszczalnego lub docelowego w danej strefie oraz utrzymanie osiągniętego poziomu
  • Identyfikację przyczyn wystąpienia sytuacji przekroczeń zanieczyszczeń

Kontrast
Zwiększ czcionkę
Zmniejsz czcionkę